INFOLINIAtel. +48 58 66 00 966

OK Autrod 12.64

Druty MIG

Zapytaj o produkt
producent

Miedziowany lity drut elektrodowy z dodatkiem manganu i krzemu, przeznaczony do spawania metodπ MIG/MAG (GMAW) stali niestopowych, takich jak ogÛlne stale konstrukcyjne, stale na zbiorniki ciúnieniowe i stale okrÍtowe, a takøe do spawania drobnoziarnistych stali wÍglowo-manganowych o tym samym przeznaczeniu, o minimalnej granicy plastycznoúci mniejszej niø 460 MPa. Drut OK Autrod 12.51, w porÛwnaniu z drutem OK Autrod 12.64, ma nieco wiÍkszπ zawartoúÊ krzemu i manganu, co przyczynia siÍ do wzrostu wytrzyma≥oúci metalu z≥πcza. WiÍksza zawartoúÊ krzemu zmniejsza wraøliwoúÊ na zanieczyszczenia powierzchni oraz przyczynia siÍ do powstania g≥adkich z≥πczy, wolnych od wad. Podczas spawania drutem elektrodowym OK Autrod 12.64 jako gaz os≥onowy moøe byÊ stosowana mieszanka Ar/20CO2 lub czyste CO2. Podane tu w≥asnoúci mechaniczne sπ uzyskiwane przy uøyciu mieszanki Ar/20CO2. Drut OK Autrod 12.64 w unikatowym opakowaniu Octagonal Marathon Pac firmy ESAB doskonale siÍ sprawdza w procesach spawania zmechanizowanego.

Dane techniczne

Dane wydajności stopiwa

A 120-380 A
Prędkość podawania drutu 2.3-15 m/min
V 18-35 V
Wydajność stopiwa 1.2-8 kg/h
Średnica 2 mm
A 50-100 A
Prędkość podawania drutu 5.0-13 m/min
V 16-20 V
Wydajność stopiwa 0.7-1.7 kg/h
Średnica 0.6 mm

Klasyfikacje

Weld Metal
EN ISO 636-A
W 46 3 W4Si1

Typowe właściwości mechaniczne

Granica plastyczności w stanie surowym po spawaniu 525 MPa
Typ prądu CA/CD/CC (+)(-) DC+
Wydłużenie względne w stanie surowym po spawaniu 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie surowym po spawaniu 595 MPa

Udarność Charpy V

Temperatura próby w stanie surowym po spawaniu +20 °C
Wynik w stanie surowym po spawaniu 130 J
Temperatura próby w stanie surowym po spawaniu -30 °C
Wynik w stanie surowym po spawaniu 70 J

NASI PARTNERZY